Gilde 's-Hertogenbosch e.o.

Bestuursinformatie

KLACHTENPROTOCOL

Achtergrond:
De Stichting Gilde ’s-Hertogenbosch is een geheel uit vrijwilligers bestaande organisatie die zich als hoofdtaak gesteld heeft de spreekvaardigheid van het Nederlands te bevorderen van anderstaligen die zich in Nederland hebben gevestigd, c.q. zullen gaan vestigen.
Zij zoekt daartoe vrijwilligers die als taalcoach gedurende 1 tot 1,5 uur per week individueel in gesprek gaan met deelnemers, de taalmaatjes. De deelnemers zijn afkomstig uit allerlei landen, meestal als asielzoeker hier gekomen, soms ook als economische immigrant. Vaak moeten zij voldoen aan de inburgeringsplicht en hebben daartoe officiële taallessen bij instituten als het Koning Willem 1 College of Sagènn of een andere aanbieder. De oefeningen in spreekvaardigheid zijn erop gericht de zelfredzaamheid van de taalmaatjes te vergroten en hen zo een weg te bieden tot zelfstandig functioneren in de Nederlandse maatschappij.
De coördinatoren van het Taalmaatjesproject van de Stichting voeren intakegesprekken met zowel vrijwilligers (taalcoaches) als deelnemers (taalmaatjes) en proberen op grond van de tijdens die gesprekken verzamelde informatie een zo goed mogelijke koppeling tot stand te brengen tussen taalcoach en taalmaatje.
Ondersteuners (zelf ook als taalcoach werkzaam) functioneren als tussenpersoon tussen 10-15 taalkoppels en de coördinatoren van het Gilde. Zij zijn een eerste aanspreekpunt voor de taalkoppels wanneer er vragen of problemen zijn.

Klachtenprotocol:
Wanneer een vrijwilliger of een deelnemer in het Taalmaatjesproject een klacht heeft over de behandeling door het Gilde, dat kan zijn door een coördinator, een taalcoach, een taalmaatje of een ondersteuner, kan hij/zij die klacht indienen bij het bestuur van het Gilde. Dit kan via een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; via een telefonisch gesprek of door bemiddeling van de ondersteuner wanneer het gaat om een klacht van taalcoach of taalmaatje.
Het bestuur zal binnen een termijn van uiterlijk 7 dagen een bevestiging van ontvangst van de klacht sturen aan de betrokkene.
Daarnaast zal het bestuur de verantwoordelijkheid op zich nemen de klacht nader te onderzoeken.
Binnen 6 weken of zoveel eerder als mogelijk is zal het bestuur in een schriftelijke reactie (email) reageren op de klacht en haar bevindingen aan de indiener meedelen.


PRIVACYREGLEMENT

Gilde ’s-Hertogenbosch e.o. is actief op het gebied van taalondersteuning zowel individueel als in groepsverband. Ten behoeve van deze activiteiten worden gegevens geregistreerd van vrijwilligers en deelnemers.

Het doel van dit privacyreglement is vrijwilligers en deelnemers op de hoogte te stellen van de aard van de gegevens die worden verwerkt, waarom ze worden verwerkt, wat er mee gebeurt en welke rechten men heeft ten aanzien van de gegevensverwerking.

Artikel 1: Begripsbepalingen.

In dit reglement wordt verstaan onder:

Registratie: de administratie van Gilde ’s-Hertogenbosch e.o.

Vrijwilliger: de natuurlijke persoon, die zich aanmeldt als vrijwilliger bij het Gilde om actief te zijn als taalcoach, ondersteuner of bestuurslid (coördinator).

Taalcoach: de vrijwilliger die een deelnemer begeleidt in het taalcoaching traject.

Ondersteuner: de vrijwilliger die een aantal taalcoaches ondersteunt bij de uitvoering van een taalcoaching traject.

Coördinator: coördineert taalcoaching trajecten, doet de intake van vrijwilligers en deelnemers die zich aanmelden, zorgt voor een goede matching van taalcoach met taalmaatje en voert overleg met ondersteuners.

Deelnemer: de natuurlijke persoon, die zich heeft aangemeld bij het Gilde met het verzoek hem of haar, een taalcoaching traject te laten volgen.

Taalmaatje: de deelnemer die onder begeleiding van een taalcoach een taal coaching traject volgt.

Artikel 2: Doel van de registratie.

Het doel van de registratie is te kunnen beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de doeleinden van een taalcoaching traject.

Het gebruik van de gegevens vindt alleen plaats volgens de bepalingen van dit reglement.

Er worden geen gegevens in de registratie opgenomen voor andere doeleinden dan hierboven bedoeld. Ook worden geen gegevens geregistreerd anders dan die voor dit doel noodzakelijk zijn.

Artikel 3. Opgenomen gegevens.

Gilde ’s-Hertogenbosch e.o. verwerkt de gegevens die door uzelf bij de start van het traject worden aangeleverd. Dit zijn gegevens als naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortejaar, telefoonnummer, land van herkomst, gevolgde opleidingen, diploma’s en opgedane werkervaring.

Ook worden gegevens verwerkt die bij het intakegesprek naar voren zijn gekomen en die van belang (kunnen) zijn om een goede match te maken van taalmaatje en taalcoach.

Artikel 4: Verwijdering en vernietiging persoonsgegevens.

Intakeformulieren met persoonsgegevens worden vernietigd, zodra ze niet langer noodzakelijk zijn voor het doel van de registratie. De digitale registratie blijft gehandhaafd, maar is beperkt tot naam, adres en telefoonnummer.


JAARVERSLAG 2022

Voorwoord:
Als we terugkijken op dit afgelopen verslagjaar was corona gelukkig niet meer een heel bepalende factor in de contacten binnen de koppels. De taalmaatjes en taalcoaches konden elkaar weer op een ontspannen manier ontmoeten. Dit kwam de effectiviteit van het contact ten goede.

Lees meer


JAARVERSLAG 2021

Voorwoord:
Als we terugkijken waren een aantal items kenmerkend voor dit afgelopen verslagjaar. Thema’s die veel aandacht en extra inzet vroegen van de bestuursleden. Behalve uiteraard de Corona effecten is er veel aandacht en tijd besteed aan een tweetal interne zaken, zoals de introductie van een nieuw registratiesysteem (MATCH) en voldoen aan wettelijke eisen (WBTR).

Lees meer


JAARVERSLAG 2020

Voorwoord:
Dit jaarverslag geeft inzicht in de activiteiten in het jaar 2020. Het klinkt als iets heel moois: Coronajaar 2020. De titel dekt de veronderstelde mooie lading echter niet.

Lees meer


JAARVERSLAG 2019

Voorwoord:
Dit jaarverslag geeft inzicht in de activiteiten in het jaar 2019. Met name dankzij de grote inspanningen van alle vrijwilligers kunnen we vaststellen dat het een goed jaar is geweest

Lees meer


JAARVERSLAG 2018

Voorwoord:
Dit jaarverslag geeft inzicht in de activiteiten in het jaar 2018. Met name dankzij de grote inspanningen van alle vrijwilligers kunnen we vaststellen dat het een goed jaar is geweest.

Lees meer

© 2018 - 2024 Gilde 's-Hertogenbosch - Webdesign: Broeklandsoft


Facebook Gilde Den Bosch